PortaCabot elabora l’auditoria del SAD de Sabadell

PortaCabot ha elaborat l’auditoria del Servei d’Ajuda a Domicili de l’Ajuntament de Sabadell, gestionat per una empresa del sector. L’auditoria s’ha portat a terme entre els mesos de març i abril a petició del propi Ajuntament de Sabadell, que ha sol·licitat l’auditoria a càrrec de l’empresa, segons s’establia en els plecs de clàusules. D’aquesta manera, per a l’Ajuntament no ha suposat cap cost addicional, però ha seleccionat l’empresa auditora (PortaCabot) per garantir la independència de l’auditor.

En aquesta auditoria s’ha avaluat el compliment per part de l’empresa d’aquells aspectes compresos en els plecs de clàusules administratives, en els plecs de clàusules tècniques i en la memòria tècnica presentada per l’adjudicatari. En total han estat prop de 200 aspectes els auditats per comprovar el correcte compliment del contracte. Aquests aspectes auditats s’han dividit en 4 apartats: recursos humans, processos de treball i protocols, compliment normatiu i qualitat.

El treball s’ha realitzat entre els mesos de febrer i març, i a l’abril s’han presentat els resultats. En les conclusions s’han visualitzat aquells aspectes en el quals calia que l’empresa realitzés un esforç de millora, així com aquells en què el compliment era força notable. Durant els propers mesos l’Ajuntament farà el seguiment del compliment de les millores, fins la propera auditoria.

Comparteix aquesta noticia

Altres noticies d'interés