Què és la nova Llei de Barris i en què consisteix?

El desembre del 2022 el Parlament de Catalunya va promulgar la Llei 11/2022, del 29 de desembre, de millorament urbà, ambiental i social dels barris i les viles, que substitueix la llei del 2004.

Novetats de la Llei de Barris del 2023

La nova norma crea el Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris i Viles d’Atenció Especial per contribuir a evitar el risc de fractura social i fer front a la crisi ambiental per mitjà del millorament de les condicions de vida de la població als barris i viles que pateixen dèficits urbanístics, baixa qualitat de l’edificació, manca d’equipaments i serveis, dificultats d’accessibilitat, riscos ambientals, exposició greu als efectes de l’emergència climàtica, alta vulnerabilitat social i riscos d’exclusió.

Com accedir al Fons de la Llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles?

Els municipis que vulguin accedir al fons hauran d’elaborar un programa memòria  d’intervenció integral, ja sigui per al finançament de nous projectes o la continuïtat de programes de regeneració urbana que requereixen intervencions per a mantenir o intensificar les transformacions ja iniciades.

El programa ha d’incorporar actuacions en cadascun dels àmbits següents:

 • a) Transformacions físiques: urbanisme, habitatge i eficiència energètica.
 • b) Transició ecològica: emergència climàtica, infraestructura verda i economia circular.
 • c) Acció sociocomunitària: reducció de les desigualtats, equitat de gènere, salut, educació i economia.

 

El contingut del programa memòria d’intervenció integral és el següent:

 • a) La delimitació de l’àrea en la qual es vol intervenir, i la descripció de la seva situació social, urbanística, ambiental i econòmica.
 • b) La proposta d’actuació, amb el detall de totes les accions previstes, justificant-ne degudament la necessitat per mitjà d’un recull d’indicadors i dades disponibles.
 • c) El pressupost global previst, amb el detall del cost de cada una de les actuacions previstes i les emissions de diòxid de carboni que s’associen a cadascuna.
 • d) Les mesures de desenvolupament comunitari i acció social inclusiva, que han d’incloure el marc de participació ciutadana i els mecanismes concrets per a impulsar el paper actiu dels agents socials identificats en les àrees d’atenció especial, o les mesures per afavorir-ne l’aparició.
 • e) El calendari de desplegament de les diverses accions previstes i els recursos destinats per a cadascuna, especificant-ne l’aportació que es proposa de cada administració.
 • f) El model de governança proposat, que expliciti tant la distribució de tasques i responsabilitats entre els membres del partenariat publicocomunitari sol·licitant, si n’hi ha, com la relació amb les diverses administracions públiques implicades i altres agents econòmics i socials.
 • g) Les intervencions públiques en curs o projectades en l’àrea d’actuació.
 • h) La memòria del procés participatiu dut a terme per a elaborar el programa memòria d’intervenció integral en el cas que s’hagi desplegat formalment.

Contacta'ns

PORTACABOT és l’empresa líder a Catalunya en projectes estratègics de territori, reforma urbana i habitatge amb més de 15 anys d’experiència treballant per a l’administració pública.

Si el seu municipi vol optar als Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris i Viles d’Atenció Especial i necessita assistència per a la redacció del programa memòria d’intervenció integral, posi’s en contacte amb PORTACABOT i l’assessorarem integralment per a l’èxit del seu projecte.

Comparteix aquesta noticia

Altres noticies d'interés